phone +32(0)16 58 27 90

Huur- en boekingsvoorwaarden

Algemene boekingsvoorwaarden

Wanneer je onze vakantiewoning boekt, verklaar je je akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. Gelieve ze daarom zorgvuldig door te nemen wanneer je wil boeken.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de woning die zich bevindt te Dalemstraat 6a in 3053 Haasrode. Er kan alleen maar van deze voorwaarden worden afgeweken indien de eigenaar voorafgaandelijk en schriftelijk hiermee ingestemd heeft. Deze schriftelijke instemming wordt dan vermeld op de boekingsbevestiging.

Boeken

Je  boekt via internet, of telefonisch. Van zodra je van ons de boekingsbevestiging ontvangt is deze boeking bindend. De algemene voorwaarden worden van kracht.

Er zijn geen boekingskosten verbonden aan een boeking.

Boekingsopdracht en betalingen:

Elke boeking wordt door de eigenaar bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail.

Binnen 5 dagen na ontvangst van deze boekingsbevestiging dient er een aanbetaling van 30% van de huursom te gebeuren.

Het saldo van de huursom + een waarborg van 500 euro dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.

Bij boeking binnen de 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode dien je de totale huursom + de waarborg van 500 euro te betalen.

Bij niet-tijdige betaling van de aanbetaling en/of saldo van de huursom is de eigenaar gerechtigd de geboekte periode voor de verhuur van de vakantiewoning te annuleren. De annuleringsvoorwaarden hieronder beschreven zijn dan van kracht. De waarborg zal steeds volledig teruggestort worden in geval van annulering.

Annuleren

Je kan een boeking zonder kosten en binnen de 5 dagen, gerekend vanaf de boekingsdatum, annuleren. Je kan dit schriftelijk of per e-mail doen. Deze bedenktijd geldt niet voor boekingen binnen de 30 dagen voor aanvang van de huurperiode.

Bij annulering na deze 5 dagen of boekingen binnen de 30 dagen voor de huurperiode, zijn onderstaande annuleringsvoorwaarden van kracht.

Annulering door de huurder
 • Annuleringen moeten per e-mail aan de eigenaar worden doorgegeven, daarna ontvang je een annuleringsbevestiging.
 • Bij annulering tot de 30ste dag voor aanvang van je verblijf bedragen de annuleringskosten de aanbetaling van de huursom.
 • Bij annulering tussen de 30ste dag en de 14de dag voor aanvang van je verblijf bedragen de annuleringskosten 50% van de huursom.
 • Bij annulering na de 14de dag voor de aanvang van je verblijf bedragen de annuleringskosten 75% van de huursom.
 • Vanaf 48 u voor aankomst bedragen de annuleringskosten 100%.

Het staat de huurder vrij een annuleringsverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze. De kosten hiervan zijn ten laste voor de huurder.

Annulering door de verhuurder
 • Indien omstandigheden of overmacht de eigenaar dwingen tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder. De eigenaar zal onmiddellijk het reeds betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van het betaald bedrag.

Wijzigen

Een wijziging van de boeking wordt slechts uitzonderlijk toegestaan in de volgende gevallen:

 • Wanneer de hoofdhuurder of één van de medehuurders ziekteverschijnselen vertonen die op COVID-19 kunnen wijzen of
 • Wanneer de hoofdhuurder of één van de medehuurders in de 14 dagen voorafgaand aan het geplande verblijf in contact zijn geweest met een persoon met COVID-19 of met symptomen die op COVID-19 duiden

Je neemt best zo vlug mogelijk contact op, zodat we je verblijf kunnen uitstellen. Volgende voorwaarden zijn van kracht: 

 • je kan je boeking één keer kosteloos wijzigen, tot 14 dagen voor aankomst, enkel en alleen wanneer de totale huursom en waarborg reeds voldaan werden
 • Je kiest een datum tot maximaal 1 jaar na de originele aankomstdatum, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Je kan natuurlijk ook kiezen om te annuleren, Let wel, de annuleringsvoorwaarden zijn dan van kracht. 

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van de huurder
 • Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
 • De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders of door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.
 • Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
 • De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden. Bij herhaaldelijke inbreuk, worden alle personen zonder waarschuwing vooraf – zonder teruggave van huurgelden – uit de vakantiewoning verwijderd.
 • Het meubilair mag niet worden verplaatst.
 • Het is niet toegestaan om een vuurtje te maken in de tuin.
 • Het is verboden het vakantiehuis te gebruiken om feesten, fuiven of vrijgezellenavonden te organiseren. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken zonder dat de huurder enig recht heeft op terugvordering van de resterende huur.
 • Roken: Het is verboden te roken in de gehele woning. Bij een interventie door de brandweer omdat de brandcentrale reageert op roken, zullen de kosten op de huurder verhaald worden. In de tuin mag je wel roken, het gebruik van de peukenzuilen is verplicht. 
 • Huisdieren zijn niet toegelaten.

Aansprakelijkheidsverzekering: De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering). De huurder wordt er tevens op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door hem veroorzaakte brand van de betrokken vakantiewoning te verzekeren. Gelieve dit te checken bij uw verzekeringsagent.

Aansprakelijkheid van de verhuurder
 • De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning.
 • De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, pandemieën, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.
 • Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt gewerkt, bijvoorbeeld wegwerkzaamheden of bouwactiviteiten. Wij kunnen voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

De eigenaar is meestal ter plaatse aanwezig, je kan hem altijd telefonisch of via Whatsapp bereiken. 

Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Leuven.

Maximaal aantal personen /Extra personen

In de huisbeschrijving vermeldt de eigenaar het maximaal aantal personen dat in het vakantiehuis mag verblijven. Dit aantal (in dit geval 8) mag niet overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.

Een kindje jonger dan één jaar wordt niet als volwaardig persoon geteld, maar moet wel op voorhand gemeld worden.

Bij het overschrijden van het maximum aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Vlaams gewest in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering.

Bij een niet-volledige bezetting zijn extra personen welkom mits voorafgaand overleg. Indien zij blijven logeren, dient er per extra persoon een bed-en badlinnenpakket betaald te worden. Extra personen die buiten medeweten van de verhuurder komen logeren, zijn niet toegestaan. 

Onderverhuren is niet toegestaan.

Aankomst en vertrek

In principe houden wij vast aan de volgende aankomst- en vertrekdagen:

Week: van vrijdag tot vrijdag

Midweek: van maandag tot vrijdag

Weekend: van vrijdag tot  zondag of maandag (niet mogelijk tijdens de schoolvakanties)

Aankomstuur: op vrijdag of maandag vanaf 16.00u. Indien je verwacht na 18.00u toe te komen, vragen wij je om ons tijdig te verwittigen.

Vertrekuur: elke vrijdag of maandag tot 10.00u.

Gelieve de aankomst en vertrekuren strikt te respecteren. Wij hebben voldoende tijd nodig om de volledige woning schoon te maken en te ontsmetten.

*COVID-19 UPDATE: Aangezien wij er zelf voor kiezen om tussen twee huurperiodes min. 24u tussen te laten, zodat wij voldoende tijd hebben om de ganse woning grondig schoon te maken én te ontsmetten, kan het gebeuren dat je op een andere dag dan vrijdag of maandag moet inchecken (en uitchecken), bvb van zondag tot zondag of van dinsdag tot zaterdag. Je boekt via deze module een bepaalde periode, wij bevestigen dan asap de boeking, of koppelen terug dat het inchecken een dag later moet gebeuren. Indien je hiermee akkkoord bent, bevestigen we de boeking. Contacteer ons als je hierover vragen of opmerkingen hebt.  

Een verlengd verblijf is eventueel mogelijk mits beschikbaarheid en overleg. Een late check-out is eventueel mogelijk mits beschikbaarheid en overleg.

Het einde van het verblijf / Eindschoonmaak

Einde van het verblijf

Het gehuurde vakantiehuis dient altijd netjes te worden achtergelaten na afloop van je verblijf. Dit houdt o.m. in: de woning/tuin opruimen, vuilnisbakken leegmaken in de afvalcontainers, het aanrecht opruimen en de schone vaat in de kast zetten en de vakantiewoning bezemschoon achterlaten.

COVID-19 UPDATE: Wij vragen ook om alle bed- en badlinnen uit de kamers te verwijderen en te deponeren in de daarvoor bestemde afsluitbare waszakken. Deze waszakken worden verzameld in de gang op de eerste verdieping. 

Indien de woning en/of tuin in zo een staat is dat de vooropgezette schoonmaakuren niet volstaan, dan heeft de eigenaar het recht extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan €25.00/u.

Verlaten van de woning

Gelieve bij vertrek alle lichten uit te doen, airco en radiatoren af te zetten, en de ramen en deuren te sluiten.

Huisvuil sorteren

Men dient het huisvuil te sorteren. Indien dit niet gebeurt, wordt het huisvuil niet meegenomen door de ophaaldienst en kan er een boete volgen. Deze boete zal worden verhaald op de huurder.

De afvalcontainers vind je buiten, naast de woning. Het glas, papier en karton is door de huurder zelf naar de glascontainer of containerpark te brengen.

Linnengoed

Bij het in gebruik nemen van de woning zijn de bedden steeds opgemaakt. Bij einde huur wordt gevraagd om het bed- en badlinnen uit de kamers te verwijderen en te deponeren in de daarvoor bestemde afsluitbare waszakken. Deze waszakken worden verzameld in de gang op de eerste verdieping. 

Waarborg

De waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden, en ook om buitensporig water-, gas- en elektriciteitsverbruik te vergoeden. 

Klachten in verband met de inventaris en bestaande schade worden aanvaard tot 4 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij de eigenaar.

De controle van de vakantiewoning gebeurt bij het poetsen. Het is dus bij het poetsen dat men schade, verlies of breuk kan vaststellen. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt de waarborg ten laatste 14 dagen na je verblijf via bankoverschrijving geretourneerd. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.

Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen eigenaar en de huurder. De eigenaar beslist over de waarborg.

Meld ongelukjes spontaan bij de eigenaar. Zo kunnen de dingen onmiddellijk uitgeklaard worden en kan er naar een oplossing gezocht worden waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Gegevens eigenaar:

Cathy Peeters

Dalemstraat 6

3053 Haasrode

welkom@derodehaas.be{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x